home > over ons > disclaimer

WETTELIJKE BEPALINGEN

Onderstaande regeling is van toepassing op de website van H&B Accountancy. Het gebruik van deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID

H&B Accountancy en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van deze website. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. H&B Accountancy en haar informatieaanbieders garanderen echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

H&B Accountancy is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien H&B Accountancy gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat H&B Accountancy of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en H&B Accountancy is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

PRIVACY

H&B Accountancy verbindt zich ertoe om identiteitsgegevens van klanten die via deze webstek met haar contact nemen alleen voor eigen gebruik aan te wenden en niet met derden te delen.

COPYRIGHT - AUTEURSRECHTEN

Alle eigen teksten, foto's, tekeningen en grafieken van onze webstek kunnen integraal overgenomen worden op een andere webstek of papieren publicatie. We weten dit evenwel graag, stuur ons gewoon een mailtje. Je kan ze ook afdrukken voor privé-gebruik. Op teksten, foto's en tekeningen waarop eventueel auteursrecht geldt, dient hun gebruik enkel geïnterpreteerd te worden in het kader van de informatieverstrekking tot het brede publiek. Betrokkenen en/of instanties die zich in hun rechten zouden geschaad weten, kunnen ons dit bij eenvoudig schrijven of e-mail laten weten.

Iedereen kan van op een andere webstek ook een link leggen naar deze webstek of naar individuele pagina's uit de webstek. Daarvoor hebben we graag dat je de bron vermeld. 

Nederlands

Deze elektronische boodschap en al haar bijlagen zijn vertrouwelijk en hun inhoud kan bij wet beschermd zijn. Indien deze e-mail niet voor u is bestemd, is elke publicatie, reproductie, kopie, distributie of andere verspreiding of gebruik ervan ten strengste verboden. Als u deze boodschap per vergissing toegestuurd kreeg, gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen en de e-mail te vernietigen. Een onfeilbare en correcte e-mailtransmissie kan niet worden gegarandeerd. De overgebrachte informatie kan worden onderschept, gewijzigd of vernietigd. Ze kan verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. De zender kan dan ook onmogelijk verantwoordelijk worden geacht voor een vergissing of een weglating in de inhoud van de boodschap als gevolg van de elektronische transmissie. Indien verificatie nodig is, gelieve een afdruk te vragen.

Français

Ce message électronique et chacune de ses annexes sont confidentiels et leur contenu peut être protégé par la loi. S'ils ne vous étaient pas destinés, toute publication, reproduction, copie, distribution ou autre diffusion ou utilisation en sont strictement défendues. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en aviser immédiatement l'expéditeur et le détruire ensuite. Une transmission sûre et correcte d'une message électronique ne peut être garantie. L'information transmise peut en effet être interceptée, altérée, perdue ou détruite; sa transmission peut être tardive, incomplète ou contaminée par un virus. C'est pourquoi l'expéditeur ne peut en aucune matière être tenu responsable d'une erreur ou d'une omission dans le contenu du présent message, erreur ou omission qui résulterait de la transmission par voie électronique. Au cas où une vérification est nécessaire, veuillez réclamer une copie papier.

Deutsch

Diese elektronische Nachricht und alle ihre Anlagen sind vertraulich und ihr Inhalt kann gesetzlich geschützt sein. Wenn diese E-Mail nicht für Sie bestimmt ist, ist jegliche Veröffentlichung, Vervielfältigung, Kopie, Verteilung oder sonstige Verbreitung davon strengstens verboten. Wenn Sie diese Nachricht per Irrtum erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender sofort zu benachrichtigen und die E-Mail zu löschen. Eine unfehlbare und korrekte E-Mail-Übermittlung kann nicht garantiert werden. Die mitgeteilten Informationen können abgefangen, geändert oder gelöscht werden. Sie können verlorengehen, zu spät oder unvollständig ankommen oder einen Virus enthalten. Der Absender kann daher auch unmöglich haftbar gemacht werden für einen Irrtum oder eine Auslassung im Wortlaut der Nachricht infolge der elektronischen Übermittlung. Falls eine Überprüfung nötig ist, beantragen Sie bitte einen Abdruck.

English

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email. Email transmission cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore is in no way liable for any errors or omissions in the content of this message, which may arise as a result of email transmission. If verification is required, please request a hard copy.