home > nieuws > Fiscale maatregelen 2015

3/2/2015
Fiscale maatregelen 2015

2014 was het jaar van verkiezingen en van de zesde staatshervorming. De nieuwe regeringen hebben heelwat fiscale maatregelen opgenomen in hun regeerakkoord. Hieronder vind je enkele maatregelen:

Vlaams regeerakkoord:

Woonbonus

Sedert de zesde staatshervorming is het Vlaams Gewest nu bevoegd voor de woonfiscaliteit.  Voor de bestaande leningscontracten (aangegaan tussen 2005 en 2014) verandert er enkel de indexatie. De jaarlijkse indexatie van de aftrekbedragen wordt niet meer toegepast. Het basisbedrag blijft op 2.280, Euro per belastingplichtige. De eerste tien jaar komt er hierbij nog een verhoging van 760 euro bovenop. Dus in totaal 3.040 euro per belastingplichtige.

Voor nieuwe leningscontracten vanaf 01/01/2015 bedraagt het basisbedrag nog slechts 1.520 euro. Goed nieuws is echter dat de fiscale verhoging van 760 euro gedurende de eerste tien jaar behouden blijven. Nog een nadeel is dat vanaf aanslagjaar 2015 de belastingvermindering zal berekend worden aan het uniforme tarief van 40%.

Verdeelrecht “Miserietaks”

De voormalige Vlaamse regering heeft het verdeelrecht van augustus 2012 verhoogd naar 2,50%. Dit betreft de registratierechten die moeten betaald worden bij de verdeling van onroerende goederen, bv wanneer één erfgenaam het ouderlijk huis verwerft door de andere erfgenamen uit te kopen of wanneer bij een scheiding één van de partners zijn ex-partner uitkoopt. Dat percentage gaat nu weer omlaag naar 1%

Wat wijzigt er niet?

Het systeem van de dienstencheques blijft behouden: er is nog steeds een belastingvermindering van 30% op de gedane uitgaven. Maximum bedrag voor aanslagjaar 2015 bedraagt 1.400,00 Euro, wat neerkomt op een maximum voordeel van 420 Euro.

Federaal regeerakkoord.

Personenbelasting: Verhoging forfaitaire beroepskosten

De forfaitaire beroepskosten zullen verhoogd worden. Daardoor stijgt het netto inkomen na belasting waardoor de koopkracht van de werknemers zullen stijgen. De optrekking van dit kostenforfait wordt ingegeven door de intentie van de regering om de belasting op arbeid te verschuiven naar de belasting op andere inkomsten

Deze maatregel is enkel voorbehouden voor bezoldigingen van werknemers. Deze maatregel vormt een compensatie voor de indexsprong.

Pensioensparen

Het stelsel van pensioensparen wordt verder gestimuleerd. De bestaande “anticipatieve heffing “ wordt verder verlaagd van 10% naar 8%. Het tarief van 10% was verschuldigd op de reserves op 60 jaar. Voor de stortingen vanaf 2015 wordt het tarief dus verlaagd naar 8%.

De verminderde heffing wordt vervroegd ingehouden : voor de opgebouwde reserves tot 31/12/2014 zal er van 2015 tot 2019 elk jaar 1 % worden geïnd (dus samen vijf procent) en dan volgt er nog drie procent op de normale datum van de inning.

Aanslag geheime commissielonen

De laatste jaren zijn de regels inzake de aanslag geheime commissielonen vele malen gewijzigd. Ook de nieuwe regering heeft plannen voor aanpassingen.  Voor het niet of het laattijdig opstellen van de nodige fiches, zal enkel een administratieve boete worden opgelegd, tenminste als het voordeel in hoofde van de genieter kan worden belast.

Als de identiteit van de genieter niet wordt bekendgemaakt, wordt de aanslag gevestigd. Het tarief wordt echter wel van 309 % naar 103 % verminderd voor betalingen aan  natuurlijke personen en wordt verder verminderd naar 50 % voor betalingen aan vennootschappen onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Zoals in het verleden blijft deze bijzondere aanslag aftrekbaar als beroepskost.

BTW

De regering plant 3 maatregelen inzake BTW:

  1. De vereiste voor toepassing van het verlaagde BTW tarief van 6 % voor werken in onroerende staat (renovatie en onderhoud)  aan woningen hoofdzakelijk bestemd voor privé is de ouderdomsvereiste  van minimum vijf jaar. Deze zou nu opgetrokken worden naar 10 jaar vanaf 01.01.2016.
  2. Elektronische diensten die worden verricht door Europese ondernemingen ten aanzien van Belgische particulieren zullen worden onderworpen aan “Belgische” BTW.
  3. De BTW-vrijstelling inzake medische diensten opgebied van esthetische chirurgie en behandelingen zal worden afgeschaft.

Liquidatiereserve met anticipatieve heffing

Sinds 1 oktober 2014 bedraagt het tarief op de liquidatiebonus in principe 25 % roerende voorheffing. Om de gevolgen van die maatregel te milderen, bestond tot hier toe een overgangsmaatregel: het zogenaamd 'vastklikken' van de reserves aan 10 %. Deze overgangsmaatregel wordt nu in feite een permanente regel. Kmo's kunnen jaarlijks geheel of gedeeltelijk (onder bepaalde voorwaarden) hun winst reserveren door die op een afzonderlijke, onbeschikbare reserverekening te boeken. Op dat moment moeten ze dan onmiddellijk een heffing van 10 % RV betalen. Bij de latere uitkering van deze reserves, wanneer de vennootschap geliquideerd wordt, is er geen belasting meer verschuldigd. Indien de vennootschap deze reserves eerder wilt uitkeren wordt er een bijkomende heffing opgelegd:

  • Uitkering binnen de 5 jaar: 15% (totale heffing is dan 25%)
  • Uitkering na 5 jaar: 5% (totale heffing is dan 15%)