home > nieuws

10/2/2017
Lonen cash uitbetalen.

Sinds 1 oktober 2016 mag de werkgever het loon in principe niet meer van hand tot hand uitbetalen. Na deze datum was een uitbetaling van hand tot hand enkel nog mogelijk in specifieke uitzonderingen. Zo was het wel nog toegestaan indien de sector dit voorzag in een collectieve arbeidsovereenkomst. Anderzijds kon een sector een impliciet sectoraal akkoord of een sectoraal ...

... lees meer
10/2/2017
Regularisatie van de voorlopige bijdragen

Vanaf 2015 betaalt iedere zelfstandige vanaf het vierde bijdragejaar een voorlopige bijdrage, berekend op het inkomen van 3 jaar geleden. Deze voorlopige bijdrage wordt nadien geregulariseerd op het inkomen van het lopende jaar. Deze regularisatie gebeurt na ongeveer twee jaar. 

Bijvoorbeeld: In 2016 betaalt u een voorlopige bijdrage op uw inkomen van 2013. Van zodra het inkomen ...

... lees meer
10/2/2017
Afschaffing Forfaitaire regelingen

Aangezien de normale regeling primeert op de forfaitaire regeling en een aantal forfaitaire stelsels nog slechts zeer zelden gebruikt worden, is om efficiëntieredenen beslist om de volgende forfaitaire regelingen inzake btw af te schaffen met ingang van 1 januari 2018:

-         geneesheer met ...

... lees meer
10/2/2017
Combinatie bedrijfswagen-tankkaart zwaarder belast

Vennootschappen die een bedrijfswagen inclusief brandstof ter beschikking stellen aan hun werknemers of bedrijfsleiders en die hiervan ook privé gebruik maken, moeten voortaan 40% in plaats van 17% van het bedrag van het voordeel van alle aard toevoegen aan hun 'verworpen uitgaven'.

Het bedrag dat de vennootschap in verworpen uitgaven moet nemen, neemt niet langer af naarmate ...

... lees meer
2/12/2015
BTW en bestuurdersvennootschappen: nieuw uitstel

Normaal gezien moesten bestuurdersvennootschappen (vennootschappen die als bestuurder / zaakvoerder zijn aangesteld in een andere vennootschap) vanaf 1 januari 2016 BTW aanrekenen op hun vergoeding die ze hiervoor ontvangen.

De circulaire die de praktische gevolgen hiervan zal toelichten, wordt echter pas in de komende weken gepubliceerd. Om de betrokken belastingplichtigen de ...

... lees meer
2/12/2015
BTW: verbouwingen

Voor verbouwingen aan een woning ouder dan 5 jaar gold reeds bijna 10 jaar een ‘tijdelijke maatregel’ een verlaagd btw-tarief van 6 % (in plaats van 21 %).

In het kader van het regeerakkoord werd beslist om die leeftijdsvoorwaarde vanaf 1 januari 2016 op te trekken naar 10 jaar. Vrijdag 27 november heeft de ministerraad die wijziging goedgekeurd.

Er zijn echter wel ...

... lees meer
2/12/2015
Hervorming sociale bijdragen

Er is de laatste tijd al in het lang en het breed over geschreven in de pers: de sociale bijdragen voor zelfstandigen zijn  hervormd.

Vanaf 2015 betaalt u niet meer op uw inkomen van 3 jaar terug, maar op het inkomen van het jaar zelf.

Concreet: voor 2015 betaalt u voorlopige bijdragen op basis van het jaar 2012;
nadat het sociaal verzekeringsfonds dan ...

... lees meer
3/4/2015
Paasgeschenk van Michel I

Naast de tax shelter voor start-ups en andere nieuwe stimuli, heeft de regering een paasgeschenk voor de KMO’s: ook voor de boekjaren 2012 en 2013 zal een KMO een liquidatiereserve kunnen aanleggen.

Ter opfrissing: in de programmawet van 19 december 2014 werd er een liquidatiereserve ingevoerd voor boekjaren vanaf 2014. Dit ...

... lees meer
3/2/2015
Fiscale maatregelen 2015

2014 was het jaar van verkiezingen en van de zesde staatshervorming. De nieuwe regeringen hebben heelwat fiscale maatregelen opgenomen in hun regeerakkoord. Hieronder vind je enkele maatregelen:

Vlaams regeerakkoord:

Woonbonus

Sedert de zesde staatshervorming is het Vlaams Gewest nu bevoegd voor de woonfiscaliteit.  Voor de ...

... lees meer
1/2/2015
Bewaartermijnen documenten

Als kantoorkrijgen we dikwijls de vraag hoelang men de bedrijfsdocumenten en boekhoudingmoet  bijgehouden. Dit is geengemakkelijke vraag, want er zijn verschillende wetgevingen van kracht om debewaartermijn te bepalen. Hier onder vind je een schematisch overzicht.

... lees meer
12/2/2014
Bijkomende korting van 0,12 % op de bedrijfsvoorheffing voor KMO’s

Sinds 1 oktober 2007 genieten werkgevers uit de privésector van de zogenaamde IPA-korting. Hierdoor moeten zij een deel van de door hen ingehouden bedrijfsvoorheffing niet doorstorten aan de fiscus.

Voor KMO’s wordt deze korting vanaf 1 januari 2014 verhoogd van 1 % op de ingehouden BV naar 1,12 %. Om van deze verhoging te kunnen genieten moet de werkgever zelfstandige ...

... lees meer
5/2/2014
Hogere btw-vrijstellingsdrempel op 1 april

Eindelijk is er dan toch een datum voor de inwerkingtreding van de hogere btw-vrijstellingsdrempel. De minister laat weten dat het 1 april 2014 wordt. Vanaf die datum ligt de drempel op een jaaromzet van 15.000 EUR. Momenteel ligt de drempel op 5.580 EUR. Voor veel kleine ondernemingen en verenigingen houdt dat een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging in. Zij hoeven dan geen btw ...

... lees meer
1/1/2014
Neerlegging jaarrekening onderneming: tarieven vanaf 1 januari 2014

De meeste vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten hun jaarrekening neerleggen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De kosten voor die publicatie worden elk jaar geïndexeerd en bekendgemaakt door de Nationale Bank. U vindt hier de nieuwe tarieven voor 2014. Bij laattijdige neerlegging wordt bovenop deze bedragen een tarieftoeslag ...

... lees meer